Infogids Noord-Beveland Noord-Beveland Express Webcams Noord-Beveland Fiets- en wandelroutes Noord-Beveland Rondje met het pontje
Informatie > Natuur > Slikken en Schorren
Slikken en Schorren
Originele afbeeldingDe slikken en platen in de Oosterschelde lopen bij vloed helemaal of grotendeels onder water en vallen bij eb weer droog. De platen liggen als eilanden in het water terwijl de slikken grenzen aan de dijk. De slikken worden gevormd door slib en de platen zijn van zand. Het slib en het zand worden vanuit zee aangevoerd en bij lage stroomsnelheden van het water slaan ze neer. De slikken zijn bijzonder voedselrijk en zijn belangrijk voor de vogelpopulaties, die hier bij laag water op de drooggevallen gebieden foerageren. Bij hoogwater dienen ze als voedselbron voor platvissen en andere vissoorten.

Originele afbeeldingSchorren zijn de gebieden die buitendijks aan de randen van de Oosterschelde liggen en niet meer overstromen. Alleen bij springtij lopen ze een paar keer per jaar helemaal onder. Het zoute Oosterscheldewater dringt er nog wel binnen via diepe geulen, zodat het zoute karakter gehandhaafd blijft. Er groeien veel zoutminnende planten, die zich aan het zoute milieu hebben weten aan te passen. De schorren zijn broedplaatsen voor kustvogels, zoals stems en plevieren. Bovendien is het voor vogels een hoogwatervluchtplaats. De schorren worden echter bedreigd door afslag en erosie, door de verminderde stroomsnelheid van het water vindt er bijna geen aanvoer van nieuwe ‘bouwstoffen’ meer plaats.

Gerelateerde informatie
  Druk artikel af Verstuur artikel