Infogids Noord-Beveland Noord-Beveland Express Webcams Noord-Beveland Fiets- en wandelroutes Noord-Beveland Rondje met het pontje
Originele afbeeldingAls kilometers lange kleurige linten slingeren bloeiende akkerranden zich door de Noord-Bevelandse polders. Deze akkerranden worden onderdeel van een 66 km lang aaneengesloten netwerk van wandelpaden, dat uitgezet gaat worden door de Stichting Akkerlanden. De akkerranden worden ook niet alleen met kleurige bloemen ingezaaid, maar ook met bomen beplant om als leefomgeving te kunnen dienen voor vogels, zoogdieren, amfibieën en insecten. Ook worden verschillende stroken aangelegd voor bijvoorbeeld vlinders en patrijzen.

Vooral in het recreatieve middengebied van Noord-Beveland is plaats voor deze akkerranden langs watergangen en oevers. Behalve de verrijking van het polderbeeld hebben deze randen ook een ecologische functie als buffer voor landbouwbestrijdingsmiddelen en kunnen ze worden gebruikt als habitat voor de natuurlijke vijanden van voor de landbouw schadelijke insecten.

Gerelateerde informatie
  Druk artikel af Verstuur artikel

Originele afbeeldingDe noord- en oostzijde van Noord-Beveland grenst aan het natuurpark Oosterschelde. Het is het grootste natuurpark van Nederland en bestaat uit een uniek gebied waar fauna, flora, natuurbeheer en bedrijvigheid in perfecte harmonie samengaan.

Originele afbeeldingDoor de aanleg van de half doorlaatbare Oosterscheldekering zijn eb en vloed behouden gebleven en heeft het ondanks de dam nog een open verbinding met de Noordzee. Het getijverschil is weliswaar afgenomen, maar bij iedere eb en vloed wordt toch zo’n 800 miljoen m3 zeewater verplaatst. De slikken en zandplaten vormen een continue afwisselend beeld door het onderlopen en droogvallen. De dijkvoeten zijn strooksgewijs door het wisselende waterpeil fraai begroeid.

Originele afbeeldingDe Oosterschelde is een rijke zoutwaterwereld omzoomd door brakke watergebieden. Vroeger maakte de Oosterschelde deel uit van een open rivierdelta, waarbij het zeewater tot diep in de rivierarmen stroomde en zich vermengde met zoet water. Door de aanleg van de Philips- en Oesterdam werden de rivieren van de Oosterschelde afgesloten en zo ontstond een zeearm met een constant zoutgehalte.

Originele afbeeldingMet het afnemen van het getijverschil is de stroomsnelheid afgenomen en daardoor is het water erg helder geworden. Het is een van de meest populaire duikgebieden in Nederland geworden. Duikers moeten wel rekening houden met soms hoge stroomsnelheden in het water en gevorderde duikervaring is noodzakelijk.

Originele afbeeldingDoor het schone water en de droogvallende zandplaten is er een groeiende zeehondenpopulatie. De jongen worden in de zomermaanden tijdens laagwater op de platen gezoogd en dan is het van groot belang om ze niet te storen. Behalve zeehonden komt er nog een ander zoogdier voor in de Oosterschelde: de bruinvis. Het is de kleinste walvissoort op aarde en kwam vroeger veel voor in de Zeeuwse stromen. Tegenwoordig neemt ook de bruinvispopulatie langzaam in aantal toe.

Originele afbeeldingVoor de doorzetter is het mogelijk om de Oosterschelde helemaal rond te wandelen over het Oosterscheldepad. Deze 162 km lange route is onderdeel van de wandelpaden voor lange afstanden en het geeft de wandelaar een unieke beleving van het landschap met zijn water, slikken, schorren, dijken en inlagen. Op www.nivon.nl staat het streekpad nr. 15 duidelijk omschreven en geeft veel informatie over de route.

Originele afbeeldingNaast de recreatie zijn visserij en scheepvaart nog steeds belangrijke bronnen van inkomsten voor de lokale bevolking. Tussen de Oosterscheldedam en de Zeelandbrug vindt men jachthavens zoals de Roompot Marina in Kamperland en de Jachthaven Colijnsplaat.

Gerelateerde informatie
  Druk artikel af Verstuur artikel

Originele afbeeldingHet Veerse Meer stond vroeger in open verbinding met de Noordzee. Na de watersnoodramp in 1953 werd het Veersegat afgesloten door de bouw van de Zandkreekdam en de Veerse Dam. Het was de eerste stap in een lange reeks van afsluitingen en beveiligingen in het kader van het Deltaplan. Het was het einde van eb en vloed en daarmee is de getijdensteiger in Kamperland overbodig geworden. Het betekende het einde van de vissershaven in Veere, die activiteit werd verplaatst naar Colijnsplaat gelegen aan de Oosterschelde.

Originele afbeeldingHet Veerse Meer is 22 km lang en op sommige plekken anderhalve km breed. Door het wegvallen van het tij is zo’n 2000 hectare land permanent droog komen te liggen in de vorm van eilanden zoals de Haringvreter, de Goudplaat, Mosselplaat en Schutteplaat. Het Veerse Meer wordt omringd door een mooi gebied waar het heerlijk is om te fietsen en te wandelen. Het is een aantrekkelijk meer voor zeilers en zwemmers en door het ontbreken van getijdestromingen zeer geschikt voor families met kinderen.

Originele afbeeldingAan de kant is het water maar 70 cm diep en het is er ideaal om te surfen. Ook is het een mooi duikgebied en voor sportvissers is het gebied helemaal het neusje van de zalm. Het Veerse Meer telt verschillende grote jachthavens, waaronder de Delta Marina in Kortgene.

Gerelateerde informatie
  Druk artikel af Verstuur artikel

De Schotsman is een bijzonder fraai natuurgebied in de westpunt van Noord-Beveland. Het is onderdeel van het natuurgebied Veerse Meer dat is ontstaan bij de afsluiting van het Veerse Gat. Dit gebied bestond oorspronkelijk uit stranden, schorren en duinen en nu is het een rustig wandelgebied met een gevarieerde en bijzondere flora en fauna. Voor vogelliefhebbers is er veel te zien en te horen, in de eiken- en essenbossen vinden we nachtegalen, groene spechten, ransuilen en houtsnippen.

Het voormalige strand is nu dicht begroeid en opvallend zijn de kleuren die afhankelijk van het seizoen wisselen. In mei is het er geel van de muurpeper, in augustus wit van de zeldzame parmassia en roze door het eveneens weinig voorkomende duizendguldenkruid. Bijzondere orchideeën bloeien in het open grasland en hier ziet u ook runderen die de begroeiing met grazen kort houden. U dient er rekening mee te houden dat sommige paden in dit natuurgebied drassig kunnen zijn.

Gerelateerde informatie
  Druk artikel af Verstuur artikel

Originele afbeeldingAan het noordwestelijke puntje van Noord-Beveland ligt de Noordzee, waar het in de zomer goed vertoeven is op het Banjaardstrand en het Noordzeestrand. Het zeewater is er erg schoon en heeft het predicaat 'hoogste zeewater-kwaliteit van Nederland'. De brede, rustige stranden zijn aantrekkelijke recreatieplekken voor gezinnen met kinderen. Vanaf het strand heeft men een mooi uitzicht op de Oosterscheldekering.

Originele afbeeldingEen begroeide duinenrij, de Kamperlandse Duinen, vormt een groene afscheiding tussen land en strand en de gasten van het bungalowpark De Banjaard zitten hier op een fantastisch mooie plek. De Noordzee is zeer populair bij sportvissers, vistochten worden regelmatig georganiseerd en vanaf de kant wordt er veel platvis gevangen.

Gerelateerde informatie
  Druk artikel af Verstuur artikel

Originele afbeeldingAan de noordkust van Noord-Beveland ligt halverwege tussen Wissenkerke en Colijnsplaat de Oesterput een stil en verlaten haventje. Het heeft zijn naam te danken aan het kortstondige gebruik zo’n 100 jaar geleden als oesterput, maar is daarna van belang geweest als landbouwhaventje voor de verscheping van suikerbieten. Het tij heeft er vrij spel en de Oesterput is het enige stukje schorgebied met eb en vloed dat Noord-Beveland nog rijk is. Het is nu een waar eldorado voor ganzen en eenden.

Originele afbeeldingIn de driehoekige waterplas zwemmen futen, kuifeenden, meerkoeten en waterhoentjes en zo nu en dan hoor je de kenmerkende alarmroep van de tureluur. In het voor- en najaar foerageren hier vele steltlopers en in de wintermaanden heb je kans om een visarend te zien. Aan de noordoostelijke dijk ligt een stenen dam, die als golfbreker fungeert. Vanaf deze dam kun je in het heldere water botervissen, zeesterren, brokkelsterren en andere onderwaterdieren zien. Ook kom je hier de heremietkreeft tegen, de huisjeskraker onder de kreeften. Vanwege zijn weke achterlijf zoekt hij huisvesting in alikruiken en als die te klein worden in slakkenhuizen.

Originele afbeeldingIn de Oesterput is er een specifiek maritieme vegetatie zoals zeekraal, lamsoor, schorrekruit en zeebiet. De zeekool is een zogenaamde vloedmerkplant en kan men vinden op plekken waar wieren en plantenresten zijn onderbestoven met zand.

Gerelateerde informatie
  Druk artikel af Verstuur artikel

Originele afbeeldingHet Bokkegat ligt ten oosten van Wissenkerke en is ontstaan tijdens een dijkdoorbraak in 1682. Eenderde deel van Noord-Beveland is toen tijdens een grote stormvloed onder water gelopen. Volgens overlevering is de naam Bokkegat te danken aan het feit, dat er eens een bok met de stroom kwam meedrijven. Andere bronnen verhalen dat men hier iedere nacht een bok kon horen blaten. De bocht in de dijk herinnert nog altijd aan het dichten van het gat dat door de overstroming ontstond. Het natuurgebied is in ieder jaargetijde mooi om te zien en het is een geweldig wandelgebied.

Gerelateerde informatie
  Druk artikel af Verstuur artikel

Originele afbeeldingTussen de Oosterscheldedijken en de landinwaarts gelegen binnendijken liggen op sommige plaatsen inlagen en karrevelden. Het zijn diepgelegen, natte moerassen die van origine echte akkers en weiden waren. Deze werden in de loop van de tijd ‘opgeofferd’ omdat men er rekening mee hield dat de zeedijk het niet lang meer zou houden. Dan werd er landinwaarts een nieuwe dijk gebouwd, waarvoor veen en klei werd afgegraven die met karren werd afgevoerd. En zo ontstond de benaming karrenvelden.

De inlagen kwamen door afgravingen dieper te liggen, liepen onder en konden niet meer voor de landbouw worden gebruikt. De inlagen zijn nu broedplaatsen voor kokmeeuwen en stems en ook kluten en tureluurs zijn hier veel voorkomende vogelsoorten. Deze brakke moerassen zijn te voet en op de fiets goed bereikbaar en hebben zich ontwikkeld tot prachtige natuurgebieden.

Gerelateerde informatie
  Druk artikel af Verstuur artikel

Originele afbeeldingHet mooie polderlandschap van Noord-Beveland is altijd al populair geweest bij kunstenaars, fotografen en rustminnende mensen. Het is een relatief jonge polder met een strakke en rechte kavelverdeling. Dat is het niet altijd geweest en in de oudheid veranderde het eiland voortdurend van vorm. Het was een gebied dat hoofdzakelijk uit slikken, schorren, kreken en geulen bestond.

Originele afbeeldingHet eiland heeft een lange ontstaansgeschiedenis, waarin de strijd tegen de zee centraal staat. Stormen en overstromingen hebben Noord-Beveland in de oudheid geteisterd en in 1530 werd het oude Noord-Beveland door de St. Felixvloed compleet weggevaagd. Door de Tachtigjarige Oorlog was het niet mogelijk om het eiland droog te leggen en pas in 1600 begon men weer dijken aan te leggen.

Als eerste werd de Oud-Noordbevelandsepolder ingepolderd. Drie nieuwe polders ten noorden van deze polder werden kort na de aanleg weer door de zee heroverd en restanten van de dijken zijn bij laag water nog goed te zien vanaf de Oosterscheldedijk. Het duurde zo’n 100 jaar voordat het eiland weer goed beschermd was tegen het water en rond 1700 kreeg Noord-Beveland zijn definitieve vorm.

Originele afbeeldingDe landbouwsector is een van de meest productieve in Nederland met zeer hoge opbrengsten per hectare. Het toerisme neemt in belang toe en ondernemers spelen goed op deze markt in door het aanbieden van de juiste faciliteiten. De Noord-Bevelandroute is een fiets- en wandelroute, die over de mooiste plekjes van het eiland gaat. De route heeft een lengte van ongeveer 55 kilometer.

Gerelateerde informatie
  Druk artikel af Verstuur artikel

Originele afbeeldingDe slikken en platen in de Oosterschelde lopen bij vloed helemaal of grotendeels onder water en vallen bij eb weer droog. De platen liggen als eilanden in het water terwijl de slikken grenzen aan de dijk. De slikken worden gevormd door slib en de platen zijn van zand. Het slib en het zand worden vanuit zee aangevoerd en bij lage stroomsnelheden van het water slaan ze neer. De slikken zijn bijzonder voedselrijk en zijn belangrijk voor de vogelpopulaties, die hier bij laag water op de drooggevallen gebieden foerageren. Bij hoogwater dienen ze als voedselbron voor platvissen en andere vissoorten.

Originele afbeeldingSchorren zijn de gebieden die buitendijks aan de randen van de Oosterschelde liggen en niet meer overstromen. Alleen bij springtij lopen ze een paar keer per jaar helemaal onder. Het zoute Oosterscheldewater dringt er nog wel binnen via diepe geulen, zodat het zoute karakter gehandhaafd blijft. Er groeien veel zoutminnende planten, die zich aan het zoute milieu hebben weten aan te passen. De schorren zijn broedplaatsen voor kustvogels, zoals stems en plevieren. Bovendien is het voor vogels een hoogwatervluchtplaats. De schorren worden echter bedreigd door afslag en erosie, door de verminderde stroomsnelheid van het water vindt er bijna geen aanvoer van nieuwe ‘bouwstoffen’ meer plaats.

Gerelateerde informatie
  Druk artikel af Verstuur artikel

Originele afbeeldingDe Goudplaat is als eiland ontstaan na het afdammen van het Veerse Gat, waarbij de zandplaat door het ontbreken van eb en vloed permanent droog bleef staan. Het is nu een aantrekkelijk natuurgebied en wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Op de zuidelijke punt van de Goudplaat loopt een kleine groep Przewalskipaarden rond op een afgerasterd gebied van 40 hectare en zijn er neergezet om bosvorming tegen te gaan. Het graaspatroon van deze paarden zorgt voor een gevarieerde grasmat waarin kort gras afgewisseld wordt met hoog gras en struiken.

Originele afbeeldingHet is een ideale habitat voor vogels, die broeden op open zand- en schelpenvlaktes. Ook in het voor- en naseizoen worden er begeleide excursies gehouden in combinatie met een natuurvaartocht op het Veerse Meer. Informatie over dit gebied kunt u krijgen bij Staatsbosbeheer Delta-Zuid, tel. 0118-597256.

Gerelateerde informatie
  Druk artikel af Verstuur artikel